Ukončenie projektu CeBMI – Erasmus+

Hlavný prínos riešenia projektu predstavujú výučbové materiály pre študijné predmety nového inžinierskeho študijného programu Biomedicínska informatika. Vytvorené materiály umožnia prípravu odborníkov v oblasti aplikovanej informatiky, ktorí budú pripravení na tvorbu medicínskych softvérových aplikácií a spoluprácu s výskumníkmi a lekármi. Tvorba takýchto softvérových aplikácií je perspektívny a bude veľmi žiadaný smer vývoja v našej spoločnosti.

Dosiahnuté výsledky projektu zodpovedajú vopred naplánovaným cieľom. Ide najmä o tieto oblasti:

  • Pripravená a vydaná vysokoškolská učebnica a skriptá pre podporu predmetov nového inžinierskeho študijného programu Biomedicínska informatika na FRI UNIZA.
  • Vytvorené softvérové aplikácie, projekty a výučbové pomôcky, ktoré sa používajú na praktických a laboratórnych cvičeniach počas výučby predmetov.
  • Implementovaný a nasadený on-line portál (https://cebmi.fri.uniza.sk/portal), ktorý obsahuje aktuálne metodické a učebné materiály pre študentov. 
  • Účastníci projektu publikovali 2 publikácie v časopisoch sa zúčastnili na 9 medzinárodných konferenciách a seminároch. Na týchto konferenciách bolo prezentovaných 17 príspevkov. Prezentované príspevky obsahujú výsledky a materiály, ktoré boli použité (a) na disemináciu novootvoreného inžinierskeho študijného programu Biomedicínska informatika, (b) počas prípravy záverečných prác, softvérových aplikácií a organizácie portálu a (c) v materiáloch študijných predmetov.  
  • Pre študentov a doktorandov odboru Biomedicínska Informatika bol organizovaný medzinárodný seminár Biomedical Technologies (22-24 Júna 2021). 
  • Inžinierskemu študijnému programu Biomedicínska informatika na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline udelená akreditácia. Počas implementácie projektu sú študenti, ktorí úspešne skončili študijný program Biomedicínska informatika a  obhájili svoje diplomové práce. V tejto chvíli vyzerá, že výučba študentov bude pokračovať aj v budúcom období.

Finančné prostriedky z poskytnutých dotácií za celé obdobie riešenia projektu boli využité účelovo podľa vopred naplánovaného rozpočtu.  V prvé roky riešenia projektu boli finančné prostriedky použité najmä na nákup výpočtovej techniky pre vytvorenie pracovných miest riešiteľov projektu.  Posledný rok boli finančné prostriedky boi využité na podporu mobility účastníkov projektu pre dissemináciu a propagáciu získaných výsledkov na rôznych konferenciách,  seminároch a pracovných stretnutiach. Táto nevyrovnanosť použitia rozpočtu je zdôvodnená COVID obmedzeniami v rokoch 2020 až 2022.