Vzhľadom k širokému portfóliu našich
produktov sme zaviedli pre lepšiu prehľadnosť
novú rodinu produktov FONS.

PRODUKTOVÉ 
RADY FONS

KLINICKÉ SYSTÉMY

Naše systémy pokrývajú prevádzku klinických aj odborných pracovísk radom navzájom prepojených modulov, umožňujúcich vedenie zdravotnej dokumentácie a celého radu prevádzkových činností. Produkty zaisťujú zadanie potrebných administratívnych údajov, zadávanie výkazníckych a štatistických dát, podporujú činnosť lekárov a personálu pri dokumentácii zdravotného stavu pacienta.

 

 

Kľúčová zmena v pojatí informačného systému je prechod od evidenčného k procesnému systému. Na rozdiel od evidenčných systémov, kde je výťažnosť dát daná dopredu v závislosti na pevnú definíciu dátovej štruktúry, môžeme rozsah evidovaných dát konfigurovať podľa potrieb vedenia nemocnice tak, aby boli k dispozícii všetky potrebné charakteristiky a ukazovatele. Pre maximálnu otvorenosť smerom k iným systémom a integrácii v rámci väčšieho informačného celku poskytuje obecné služby, ktoré zaistí použitím medzinárodných (napr. HL7) aj lokálnych (DS4) štandardov výmeny dát integráciou do väčšieho celku (reťazcové a regionálne riešenie). Pre užívateľa sa jednoduchosť prejaví v zachovaní všetkých dôležitých funkcií súčasných systémov s tým, že práca užívateľa bude nad rovnakou množinou funkcií a dát výrazne jednoduchšia. Systém obsahuje funkcionality, ktoré umožňujú vedenie zdravotnej dokumentácie v bezpapierovej podobe podľa platnej legislatívy.
 

20 %

prevádzkových nákladov na operačných sálach

- 15

navýšenie vykazovania výkonov

15 %

nákladov na lieky a ŠZM online evidenciou

MANAŽÉRSKE SYSTÉMY

Manažérsky systém je nadstavbou klinických, ekonomických, personálnych a iných informačných systémov prevádzkovaných v rámci zdravotníckych zariadení. Umožňuje konsolidáciu dát pre tvorbu analýz poskytujúcich globálny pohľad na výkonnosť a efektivitu zdravotníckeho zariadenia.

Riadenie zdravotníckeho zariadenia alebo jeho siete si nie je možné predstaviť bez komplexnej sady manažérskych nástrojov pre monitoring kľúčových výkonových parametrov organizácie. Pokrývame nielen ukazovatele ekonomicko-prevádzkového charakteru, ale tiež celú škálu ukazovateľov klinických pre kontrolu a zrovnávanie kvality a bezpečnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Poskytujeme rôzne užívateľské rozhranie pre interpretáciu dát z dátového skladu od súhrnných informácií z vybraných reportov pre top management a vedúcich klinických pracovníkov po analytické rozhranie pre detailný rozbor príčin zmien kľúčových monitorovaných parametrov. Pre každú riešenú oblasť sú vo FONS Reports pripravené sady štandardných dotazov, ktoré vychádzajú zo skúseností tvorcov a konzultantov produktu a tiež z najlepšej praxe využívaných v partnerských nemocniciach.

75 %

zníženie regulačných zrážok

100 %

priebežná kontrola sledovaných ukazovateľov

10 %

úspora nákladov na lieky

LABORATÓRNE SYSTÉMY

Laboratórny systém podporuje špecifické pracovné procesy v odbornostiach: biochémia, hematológia, imunológia, serológia, parazitológia, mykológia, virológia, cytológia, genetika, cytogenetika, bakteriológia, transfuziológia a neoddeliteľnou súčasťou systému je integrovaný laboratórny sklad pre evidenciu chemikálií a spotrebného materiálu.

Systém zvyšuje kvalitu medicínsky dôležitých výstupov využitím rozsiahlej podpory lekárskej kontroly výsledkov a automatickým sledovaním ich väzieb. Naše produkty poskytujú podstatné zvýšenie efektivity laboratórneho komplementu, ktorá je dosiahnutá podporou spolupráce lokálne oddelených laboratórnych prevádzok s možnosťou vytvárať z nich logicky jednotné celky s jednotnými výstupmi, zhodnou úrovňou internej kontroly (lekárskej aj chemickej). Disponujeme najrozsiahlejšou podporou integrácie s laboratórnymi technológiami na trhu. Systém disponuje dokonalým sledovaním nákladov a plnou automatizáciou prípravy výstupov o poskytnutej starostlivosti pre všetky typy platcov. Podporujeme akreditácie laboratórií nastavením procesov a dokumentačných výstupov priamo v informačnom systéme. Dostupnosť dôležitých prevádzkových modulov cez internet klientom laboratória umožňuje objednávať laboratórne vyšetrenie a prehliadať výsledky. Systém umožňuje maximálnu elektronizáciu a bezpapierovú prevádzku v súlade s legislatívou a výrazne tak znižuje celý rad ostatných prevádzkových nákladov.
 

70 %

zníženie potrebného času pre príjem žiadanky

30 %

nákladov na prevádzku IT technológií v reťazcoch laboratórií

10 %

nákladov na laboratórne technológie

SYSTÉMY LOGISTIKY LIEKOV A ZDRAVOTNÍCKEHO MATERIÁLU

Komplexné riešenie podporuje vedenie skladových zásob liečiv, zdravotného a všeobecného materiálu na všetkých úrovniach zdravotníckeho zariadenia a precízne vedenie dokumentácie o pohybe v rámci celého logistického reťazca podľa aktuálne platnej legislatívy.

Liečivá, prostriedky zdravotníckej techniky a všeobecný materiál evidujeme od vstupu do zdravotníckeho zariadenia – Nemocničná lekáreň, Sklady zdravotníckeho materiálu, Sklad materiálno-technického zásobovania (MTZ) a Konsignačné sklady. Sledujeme pohyb na kliniky, oddelenia, ambulancie a aktuálne zobrazujeme skladovú zásobu na definovaných skladoch. Prepojenie s klinickým informačným systémom umožňuje výdaje prevádzať až do zdravotníckej dokumentácie pacienta a tým zvyšuje bezpečnosť pacienta a zabezpečuje nákladovú kontrolu logistického procesu. Riešenie poskytuje dôležité farmakoekonomické podklady pre ekonomický aj analytický software nemocnice.

15 %

nákladov na lieky a ŠZM

100 %

kontrola liekovej bezpečnosti pacientov

10 %

zníženie skladu liekov

KOMPLEXNÉ RIADENIE STRAVOVACEJ PREVÁDZKY

Systémy, vyvinuté pro nemocničné stravovacie prevádzky, sú jedinečné tým, že rieši špecifickú problematiku nemocničného stravovania, ktorá je v mnohých ohľadoch celkom odlišná od bežného závodného alebo školského stravovania.

 

Musí napríklad prevádzať niekoľkokrát denne automatizovaný zber hlásení z oddelení, rozdielové prepočty surovín v nadväznosti na kolísanie počtu klientov v priebehu dňa, podporovať širokú škálu diét, zabezpečujúcich klientom s najrôznejšími chorobami prísun stravy, ktorá podporuje ich liečbu a rešpektuje ich individuálne stravovacie potreby a návyky. Ďalej umožňujú pružne reagovať na ponuku trhu v súvislosti so sledovaním cenovej hladiny dodávaných surovín, čo pomáha zefektívniť hospodárenie stravovacích prevádzok. Odovzdávajú podklady pre zúčtovanie odobratej stravy zamestnancov do mzdových systémov, exportujú výsledky hospodárenia do účtovných a ekonomických systémov k ďalšiemu spracovaniu výsledkov v rámci celej nemocnice.

 

10 %

nákladov na suroviny

15 %

zníženie skladu surovín

10 %

času na sledovanie a objednávanie stravy

AKO ĎALEJ?

Nevyhovuje Vám rozdelenie podľa typu riešenia?
Rozhodnúť sa môžete aj na základe konkrétneho Segmentu.

ALEBO