Nemocničný informačný systém novej generácie v sebe
spája jednoduchosť, bezpečnosť, flexibilitu a vývojový
potenciál do budúcnosti.

FONS Enterprise

FONS Enterprise je najkomplexnejší systém na trhu s plnou podporou procesov, s vysokou dostupnosťou získania všetkých evidovaných informácií a zahrňujúci podporu riadenia kvality liečby. Nadčasová koncepcia užívateľského rozhrania, najnovšie dostupné technológie a originálna vnútorná architektúra jadra systému v sebe spája jednoduchosť, bezpečnosť, flexibilitu a vývojový potenciál do budúcnosti. Plne podporuje bezpapierovú prevádzku a maximálne zdieľanie informácií v zdravotníctve.

Referenčné video – FONS Enterprise

 

 

20 %

úspora času lekárov pri použití mobilnej vizity

15 %

zníženie nákladov na lieky a ŠZM online evidenciou

20 %

úspora prevádzkových nákladov na operačných sálach

Mobilná vizita

Vďaka mobilnej vizite má lekár k dispozícii potrebné údaje zobrazené priamo na tablete pri lôžku pacienta, a to vrátane možnosti zápisu do dekurzu medikácii. Prácu lekárov si veľmi vážime, preto im poskytujeme nástroj šetriaci ich čas tým, nie sú potrebné dvojité zápisy do dokumentácie. Referenčné video – Mobilná vizita

Lôžková dokumentácia

Zaisťuje vedenie dokumentácie pacienta pri hospitalizácii a zároveň všetku administratívu spojenú s prechodom pacienta nemocnicou vrátane evidencie a vykazovania údajov pre platcu starostlivosti a NCZI. Vďaka procesnej orientácii je možné systém nastaviť tak, aby kopíroval reálnu prácu s pacientom. Štruktúru jednotlivých dokumentov je možné variabilne nastaviť pomocou klinických udalostí tak, aby boli v súlade s potrebami a procesmi pracoviska.

Liekové interakcie

Jedná sa o dôležitý nástroj pre kontrolu a odhad rizík farmakoterapie pacientov. Databáza liekových interakcií je spracovaná a dodávaná spoločnosťou Infopharm a integrovaná do klinického informačného systému. Slúži k okamžitému informovaniu zdravotníckych pracovníkov pri predpisovaní liečiv, ako na recept, tak pri ordinácií liečiv pri hospitalizácii pacienta. Systém online upozorňuje na liekové interakcie, a tým prispieva k zvýšeniu bezpečnosti pacientov.

Ošetrovateľská dokumentácia

Pokrýva funkcie ošetrovateľskej anamnézy, ošetrovateľský plán s hodnotením, prekladové správy, skríningové vyšetrenie sestrou – riziká pádu, riziká dekubitov, test sebestačnosti, nutričný skríning a ďalšie. Všetky dokumenty sú vedené štruktúrovane a zaručujú úplnosť dokumentácie, vylúčenie duplicitných údajov a zníženie prácnosti.

Rehabilitácia

Tento modul je určený pre lekára, pracovníka plánovania procedúr a fyzioterapeuta. Všetky postupné kroky sú prepojené - od ordinácie procedúr lekárom, cez naplánovania procedúr, záznamy fyzioterapeutov a záverečné zhodnotenie stavu pacienta lekárom, až po ukončenie liečby. Súčasťou je aj vykázanie uskutočnených výkonov. Pri elektronickom plánovaní procedúr je kladený dôraz na ergonómiu práce koncového užívateľa.

Rádiológia

Prináša ucelené riešenie procesov prebiehajúcich na pracoviskách zobrazovacích metód od príjmu pacienta až po popis zrealizovaného vyšetrenia a jeho elektronický prenos žiadajúcemu pracovisku. Systém umožňuje komunikovať s bežne ponúkanými PACS systémami pomocou komunikačných konektorov, ktoré odosielajú požiadavky na worklist server a umožňujú pristupovať k obrazovej dokumentácii priamo zo žiadanky, respektíve z dokumentácie pacienta.

Výkazníctvo

Je efektívnym nástrojom pre zadávanie výkonov, ŠZM a pripočítateľných položiek a kontrolu správnosti vykázania preplácania zdravotnými poisťovňami vďaka paralelnému vykazovaniu pri zápise zdravotnej dokumentácie. Obsahuje užívateľsky definovateľné kontroly priamo na vstupe dát aj pri hromadnom spracovaní pomocou komplexnej matice kontrol a spracovaní uzávierky v jednom kroku ako konfigurovateľňom procese.

Pharma modul

Rozširuje klinický informačný systém o podporu hodnotenia farmakoterapie klinickým farmaceutom alebo farmakológom. Produkt je prispôsobený pre systematické hodnotenie medikácie pacienta bez vyžiadania lekárom aj pre hodnotenie medikácie pacienta na základe vyžiadania lekárom (konziliárne hodnotenie).

Webové žiadanky a schvaľovanie

Sú základným modulom pre zavedenie logistiky, výrazným spôsobom zvyšujú percento riadených nákladov. Zaisťujú tvorbu a viacstupňové/viackriteriálne schvaľovanie elektronických žiadaniek k nákupu komodít (liečivá, zdravotnícke prostriedky, antibiotiká, MTZ a ďalšie) pre potreby oddelení v rámci zdravotníckeho zariadenia. Katalóg je jednotný pre celé zdravotnícke zariadenie s využitím pozitívneho listu.

Procesy, úlohy, klinické doporučené postupy

Zásadným prínosom FONS Enterprise je jeho procesná orientácia. Umožňuje nastaviť procesy – od jednoduchých sledov spustených funkcií až po zložitý workflow odpovedajúci štandardným postupom liečby určitej diagnózy. Pre manažment je určený nástroj, ktorým je možné procesy vyhodnocovať, sledovať odchýlky reálneho priebehu od štandardného procesu alebo zadávať na riešenie užívateľa. Vďaka tomuto nástroju je možné optimalizovať jednotlivé procesy a zefektívniť tak činnosti realizované v zdravotníckom zariadení.

Logistika (centrálne a príručne sklady)

Je súčasťou NIS FONS Enterprise a podporuje komplexne celý logistický systém - od medikácií, cez skladovú evidenciu na centrálnych aj príručných skladoch, až po výdaj na identifikovaného pacienta. Podporuje aj individuálne pripravované liečivé prípravky v nemocničnej lekárni. Nerieši však len oblasť liekov a zdravotného materiálu, ale aj oblasť všeobecného materiálu a služieb (MTZ, údržba atď.).

Ambulantná dokumentácia

V rámci ambulantnej dokumentácie je zabezpečený proces príchodu pacienta na ambulanciu, jeho registrácia, vytvorenie ambulantnej karty a zaradenia do čakárne. Textový zápis vyšetrenia môže byť doplnený fotodokumentáciou a preddefinovanými výkonmi, čím je zaistená maximalizácia vykazovania s minimom práce lekára. Na pozadí sa zaznamenáva časový prechod pacienta ambulanciou, je možné sledovať rad ukazovateľov, ako napr. časy čakania, dĺžky vyšetrenia, údaje pre vyhodnocovanie indikátorov kvality poskytovanej starostlivosti a ďalšie.

Intenzívna starostlivosť

Rieši vedenie dokumentácie intenzívnej starostlivosti na časovej osi. Elektronická teplotná tabuľka umožňuje prehľadný pohľad na laboratórne hodnoty, merané údaje, výsledky z prístrojov, medikáciu, bilanciu tekutín v zobrazení vhodnom pre JIS a ARO. Dáta sú zobrazené graficky na časovej osi s možnosťou voľby frekvencie sledovania.

Operácie

Kontrolujú kompletné workflow od objednania na operáciu, až po zápis operačného protokolu a jeho vykázanie. Objednávkový diár poskytuje informácie o obsadenosti operačných sál. Obsahuje potrebné kontroly, ktoré zaistia naplánovanie operácie v súlade s kapacitnými možnosťami. Z objednaných operácií je možné vytvárať operačný program. Údaje zadávané pri objednaní sa následne prenášajú do operačného protokolu, ktorý ucelene popisuje operáciu.

Gynekológia a pôrodnica

Poskytuje ucelené riešenie procesov spojených s pôrodom a prevádzkou na pôrodnici. Umožňuje viesť potrebnú dokumentáciu k vyšetreniu a hospitalizácii tehotnej ženy, popisuje predpôrodné vyšetrenia, pôrod, stav novorodenca a matky po pôrode. Dokumentácia matky a novorodenca je previazaná a poskytuje užívateľovi ucelený pohľad na prípad. Súčasťou je elektronické vykazovanie potrebných výkazov pre NCZI a matriku.

Kardiológia

Umožňuje zdravotníckemu zariadeniu vkladať do klinického systému údaje zbierané kardiologickými registrami a následne tieto údaje do registrov elektronicky vykazovať. Zber dát sa uskutočňuje do štruktúrovaných formulárov zobrazených priamo z klinického systému z dokumentácie pacienta. Jedná sa o údaje sledované jednak národnými registrami (Register kardiovaskulárnych operácii a intervencií), ako aj klinickými registrami prevádzkovanými Slovenskou kardiologickou spoločnosťou.

Nežiadúce udalosti

Poskytuje možnosť záznamu do elektronických štruktúrovaných formulárov. Nežiadúce udalosti je možné elektronicky posielať do registra, ktorý prevádzkuje NCZI. Súčasťou produktu je možnosť kontinuálneho vedenia údajov o dekubitoch, zaznamenávaní údajov o páde pacienta vrátane popisu stavu pacienta pred a po páde, evidenciu nemocničných infekcií s možnosťou automatického zasielania e-mailu zodpovedným osobám pri zaevidovaní kritickej udalosti.

Elektronická zdravotná dokumentácia

Je súbor technologických a aplikačných prostriedkov a procesných postupov umožňujúcich viesť zdravotnú dokumentáciu pacientov v čisto elektronickej podobe podľa platnej legislatívy a umožňuje tak obmedziť duplicitné vytváranie a uchovávanie zdravotnej dokumentácie v listinnej forme, ktorá vzniká len za účelom právneho doloženia poskytnutej starostlivosti formou tlačeného výstupu elektronicky vedených záznamov v NIS.

AKO ĎALEJ?

Neviete, ktorý rad alebo produkt je vhodný práve pre Vás?
Rozhodnúť sa môžete aj na základe konkrétneho Segmentu či typu Riešenia.

ALEBO