Sme významným dodávateľom informačných systémov
a zároveň aj poskytovateľom služieb v oblasti informačných
technológií pre zdravotníctvo.
INFORMÁCIE
V CENE ŽIVOTA
Naše vyspelé riešenia pomáhajú pracovníkom
v zdravotníctve zvyšovať kvalitu a zlepšovať efektivitu
zdravotnej starostlivosti poskytovanej ich klientom.
INFORMÁCIE
V CENE ŽIVOTA
Predstavujeme Vám webovú nadstavbu FONS
Enterprise – Mobilnú vizitu. Koniec papierovania na vizite,
staňte sa lekárom 21. storočia!
MOBILNÁ VIZITA

SMERNICA O PRIJÍMANÍ A VYBAVOVANÍ OZNÁMENÍ SÚVISIACICH S OCHRANOU OZNAMOVATEĽOV PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

ČLÁNOK I.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

  1. Obchodná spoločnosť STAPRO SLOVENSKO s. r. o., so sídlom Hroncova 3, 040 01 Košice, IČO: 31710 549, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vl. č. 6435/V týmto v zmysle ust. § 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva túto Smernicu o prijímaní a vybavovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, ktorou sa upravuje postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní a preverovaní oznámení v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti, ako aj závažnej protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa, a to v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
  2. Smernica o prijímaní a vybavovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti upravuje vnútorný systém preverovania oznámení, pričom určuje najmä podrobnosti o: 

a) podávaní oznámení, 

b) preverovaní oznámení a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení, 

c) zachovaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa, 

d) oboznamovaní oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia,

e) evidovaní oznámení,

f) spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení.

ČLÁNOK II.

VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

1. Zákonom sa rozumie zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2. Zamestnávateľom sa rozumie obchodná spoločnosť STAPRO SLOVENSKO s. r. o., so sídlom Hroncova 3, 040 01 Košice. 

3. Oznamovateľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia, Úradu na ochranu oznamovateľov alebo zamestnávateľovi. Za oznamovateľa sa považuje aj blízka osoba oznamovateľa, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ, k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa alebo k zamestnávateľovi, ktorý je založený alebo zriadený zamestnávateľom oznamovateľa, pričom je tejto osobe priznaná rovnaká právna ochrana ako oznamovateľovi, okrem možnosti priznania odmeny podľa ust. § 9 zákona. 

4. Oznámením sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti. 

5. Kvalifikovaným oznámením sa rozumie oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa. 

6. Protispoločenskou činnosťou sa rozumie kriminalita a iná protispoločenská činnosť, pričom:

a) kriminalita je konaním, ktoré je trestným činom (t.j. všetky trestné činy, tak fyzických osôb, ako aj právnických osôb),

b) iná protispoločenská činnosť je konaním, ktoré je priestupkom, iným správnym deliktom (upraveným v zákone o priestupkoch, v zákone o správe daní a poplatkov, v zákone o odpadoch a pod.) a iným konaním, ktoré síce nedosahuje intenzitu trestného činu, priestupku alebo správneho deliktu, ale  pôsobí negatívne na spoločnosť (diskriminácia, šikana, rôzne formy obťažovania, zneužívania nadriadeného postavenia vedúcim zamestnancom a pod.).

7. Závažnou protispoločenskou činnosťou sa rozumie: 

a) trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa ust. § 261 až 263 Trestného zákona, trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa ust. § 266 až 268 Trestného zákona, trestné činy verejných činiteľov podľa ust. § 326 až 327a Trestného zákona alebo trestné činy korupcie podľa ust. § 328 až 336b Trestného zákona, 

b) trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,

c) správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, 

d) správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30.000,- €. 

8. Konaním v dobrej viere sa rozumie konanie osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe a vedomosti, ktoré v tom čase má, je presvedčená o pravdivosti uvádzaných skutočností. V pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere, kým sa nepreukáže opak. 

9. Úradom sa rozumie Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti zriadený na základe zákona so sídlom v Bratislave. 

9. Smernicou sa rozumie tento vnútorný predpis zamestnávateľa o prijímaní a vybavovaní podnetov súvisiacich s ochranou oznamovateľov protispoločenskej činnosti. 

10. Trestným zákonom sa rozumie zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. 

11. Trestným poriadkom sa rozumie zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.

12. Označeným zamestnancom sa rozumie konkrétny zamestnanec, voči ktorému smeruje oznámenie. 

13. Zodpovednou osobou sa rozumie zamestnávateľom poverená osoba, t.j. zamestnanec zamestnávateľa, ktorý je povinný každé kvalifikované oznámenie a oznámenie protispoločenskej činnosti prijať, preveriť a evidovať v súlade so zákonom a touto smernicou.

ČLÁNOK III.

PODÁVANIE OZNÁMENÍ

  1. Oznámenie možno podať ústne do zápisnice, písomne alebo elektronickou poštou zamestnávateľovi, prípadne priamo orgánom činným v trestnom konaní ( prokurátor, polícia), Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, inšpekčné, resp. kontrolné orgány.
  2. Oznámenie podané zamestnávateľovi  ústne (osobne) do zápisnice prijíma zodpovedná osoba, pričom o prijatí ústneho oznámenia zodpovedná osoba vyhotoví písomný záznam (príloha č. 1 tejto smernice). Spísaný záznam o podaní ústneho oznámenia zodpovedná osoba predloží oznamovateľovi na prečítanie a podpis. Záznam musí obsahovať deň a hodinu jeho vyhotovenia, meno a priezvisko oznamovateľa, jeho pobyt a skutočnosti, ktoré môžu významnou mierou prispieť k objasneniu protispoločenskej, resp. závažnej protispoločenskej činnosti a k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa a prípadné predložené dôkazy nasvedčujúce dôvodnosti oznámenia . Na požiadanie sa oznamovateľovi vydá rovnopis záznamu. Zodpovedná osoba následne zabezpečí evidenciu oznámenia.
  3. Oznámenie podané zamestnávateľovi písomne sa podáva zodpovednej osobe. Písomné oznámenie musí obsahovať údaje, ktoré sú obsiahnuté v písomnej zápisnici podľa bodu 2. tohto článku.
  4. Oznámenie podané elektronickou poštou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby (xxx@xxx.sk) alebo prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na webovej stránke zamestnávateľa (www.stapro.sk) . Oznámenie musí obsahovať údaje, ktoré sú obsiahnuté v písomnej zápisnici podľa bodu 2. tohto článku.
  5. Zodpovedná osoba bezodkladne, najneskôr však nasledujúci pracovný deň vyhotoví zápisnicu o prijatí oznámenia podľa bodu 3., resp. bodu 4. tohto článku smernice (príloha č. 2 tejto smernice), pripojí k nej písomné oznámenie a zabezpečí evidenciu tohto oznámenia. Na požiadanie  oznamovateľovi vydá písomné potvrdenie o prijatí oznámenia.
  6. V prípade prijatia anonymného oznámenia sa do zápisnice uvedú len skutočnosti, ktoré sú z obsahu oznámenia známe. Zodpovedná osoba prijíma, eviduje a preveruje aj anonymné oznámenia. V týchto prípadoch zodpovedná osoba nemá voči oznamovateľovi vyzývaciu povinnosť a informačné povinnosti uvedené v článku IV. tejto smernice.

ČLÁNOK IV.

PREVEROVANIE OZNÁMENÍ A OPRÁVNENIA ZODPOVEDNEJ OSOBY 

PRI PREVEROVANÍ OZNÁMENÍ

1. Na preverovanie oznámení je príslušná zodpovedná osoba, ktorá je pri výkone úloh zodpovednej osoby viazaná len pokynmi štatutárneho orgánu zamestnávateľa alebo štatutárneho orgánu materskej spoločnosti  STAPRO s.r.o., Pernštýnské náměstí 51,Pardubice 530 02,Česká republika. Meno, priezvisko zodpovednej osoby, útvar, v ktorom je zaradená a jej kontaktné údaje zamestnávateľ zverejnil na webovej stránke zamestnávateľa (www.stapro.sk).

2. Pri preverovaní oznámenia sa vychádza z jeho obsahu, a to bez ohľadu na jeho označenie.

3. V prípade, ak z obsahu podania vyplýva, že:

a) oznámením je iba časť tohto podania, podľa tejto smernice sa prešetrí len príslušná časť podania, pričom zvyšné časti podania sa vybavia podľa režimu, pod ktorý spadajú (napr. sťažnosť podľa zákona č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach),

b) nejde o oznámenie podľa tejto smernice, ale na vybavenie podania je príslušná iná organizačná zložka zamestnávateľa alebo príslušný iný orgán, zodpovedná osoba podanie bezodkladne postúpi tejto organizačnej zložke, resp. tomuto orgánu, pričom o tejto skutočnosti bezodkladne informuje oznamovateľa. 

4. Zodpovedná osoba je povinná preveriť oznámenie najneskôr do deväťdesiatich (90) kalendárnych dní od jeho prijatia.

5. V odôvodnených prípadoch môže zodpovedná osoba lehotu uvedenú v bode 4. tohto článku smernice predĺžiť, a to najviac o ďalších tridsať (30) kalendárnych dní. O tejto skutočnosti, ako aj o dôvodoch predĺženia lehoty je povinná bezodkladne informovať oznamovateľa. 

6. Zodpovedná osoba je pri plnení úloh podľa tejto smernice oprávnená požadovať od zamestnancov zamestnávateľa vysvetlenia, písomné vyjadrenia a dokumenty vzťahujúce sa k preverovanému oznámeniu. Za preverenie oznámenia sa považuje aj postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov.

7. Podnet, ktorého obsah zakladá podozrenie zo spáchania trestného činu alebo správneho deliktu, sa postúpi príslušnému orgánu. 

8. Zodpovedná osoba je z preverovania oznámenia vylúčená, ak:

a)  oznámenie smeruje priamo voči zodpovednej osobe, 

b) vzhľadom na skutočnosti uvádzané v oznámení alebo vzhľadom na okolnosti prípadu možno mať pochybnosti o nezaujatosti zodpovednej osoby, a to vzhľadom na pomer zodpovednej osoby k preverovanej veci, k oznamovateľovi alebo k iným dotknutým stranám, ktorých sa oznámenie tiež priamo alebo nepriamo dotýka. 

V prípade, ak nastane situácia uvedená v predchádzajúcej vete tohto bodu smernice, zodpovedná osoba je povinná bezodkladne o tom informovať  štatutárny orgán zamestnávateľa, ktorý  určí inú osobu zodpovednú na preverenie daného oznámenia. 

9. V prípade potreby doplnenia alebo spresnenia údajov uvedených v oznámení zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu vyzve oznamovateľa na jeho doplnenie alebo spresnenie s určením lehoty na uskutočnenie tohto úkonu tak, aby bolo možné oznámenie vybaviť v lehotách uvedených v bode 4., resp. bode 5. tohto článku smernice.

10. V prípade, že napriek postupu zodpovednej osoby podľa bodu 9. tohto článku smernice nebude zo strany oznamovateľa doplnené oznámenie v požadovanom rozsahu, zodpovedná osoba vyznačí tento dôvod v osobitnej evidencii oznámení, pri výsledku preverenia oznámenia.

11. V prípade, ak oznámenie smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi, t.j. označenému zamestnancovi  zamestnávateľa, zodpovedná osoba oboznámi označeného zamestnanca s obsahom oznámenia a umožní mu vyjadriť sa k nemu, ako aj predložiť doklady, písomnosti, či iné informácie potrebné na spoľahlivé preverenie veci. Pri oboznámení označeného zamestnanca s obsahom oznámenia dodržiava zodpovedná osoba povinnosť uvedenú v článku V. tejto smernice. V prípade, ak oznámenie smeruje voči členovi štatutárneho orgánu zamestnávateľa, zodpovedná osoba pred postupom podľa predchádzajúcej vety oboznámi s obsahom oznámenia štatutárny orgán materskej spoločnosti  STAPRO s.r.o.

12. Zodpovedná osoba je oprávnená za účelom riadneho a včasného preverenia oznámenia:

a) vstupovať do objektov, zariadení, dopravných prostriedkov zamestnávateľa, požadovať informácie od preverovanej osoby, od všetkých organizačných útvarov zamestnávateľa  ktorí sú povinní zodpovednej osobe bezodkladne poskytnúť požadovanú súčinnosť, a to najmä poskytnúť vysvetlenia, originály dokladov,  záznamov dát na pamäťových médiách, ich výpisy,  ktoré majú k dispozícii a sú nevyhnutné pre náležité preskúmanie oznámenia, spolu s určením primeranej lehoty na poskytnutie takejto súčinnosti,

b) vyhotovovať kópie originálov dokladov, záznamov dát na pamäťových médiách, ich výpisov, vyjadrení a ostatných informácií potrebných na preverenie  oznámenia a na zabezpečenie dôkazov o prípadnej protispoločenskej činnosti a nakladať s nimi,

c) v potrebnom rozsahu písomne vyzvať oznamovateľa, označeného zamestnanca alebo člena štatutárneho orgánu zamestnávateľa na spoluprácu pri preverovaní oznámenia spolu s určením primeranej lehoty na poskytnutie súčinnosti. 

13. O výsledku preverenia oznámenia spíše zodpovedná osoba písomný záznam (príloha č. 3 tejto smernice), v ktorom zhrnie skutočnosti, ktoré uvádza oznamovateľ a súčasne sa vyjadrí ku každej skutočnosti, a to z hľadiska preverenia pravdivosti tvrdených skutočností a z hľadiska posúdenia ich právnej relevancie vo vzťahu k možnému naplneniu prvku protiprávnosti a navrhne štatutárnemu orgánu prijatie nápravných opatrení.

14. Pred vyhotovením písomného záznamu (príloha č. 3 tejto smernice), zodpovedná osoba umožní oznamovateľovi vyjadriť sa k zisteným záverom. Pokiaľ oznamovateľ uvedie nové skutočnosti alebo so zistenými závermi nesúhlasí, zodpovedná osoba sa musí s týmito skutočnosťami a nesúhlasnými námietkami vysporiadať v písomnom zázname o výsledku preverenia oznámenia s uvedením, či sú tieto skutočnosti a námietky opodstatnené.

15. Podanie oznámenia sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by oznamovateľovi spôsobili akúkoľvek ujmu. 

16. Oznamovateľ kvalifikovaného oznámenia môže požiadať o poskytnutie ochrany podľa ust. § 3 a 4 zákona, a to zároveň s oznámením alebo počas trestného konania alebo konania o správnom delikte. Žiadosť o poskytnutie ochrany sa podáva prokurátorovi, resp. orgánu, ktorý je príslušný na konanie o správnom delikte písomne alebo ústne do zápisnice, pričom musí obsahovať nasledovné údaje o oznamovateľovi: 

a) meno a priezvisko, 

b) dátum narodenia, 

c) adresu pobytu,

d) miesto výkonu práce, 

e) označenie zamestnávateľa. 

V prípade, že príslušný orgán posúdi, že oznamovateľ urobil kvalifikované oznámenie, poskytne mu ochranu, čo oznámi  okrem iných aj zamestnávateľovi. Doručením oznámenia zamestnávateľovi sa oznamovateľ stáva chráneným oznamovateľom.

17. Ochrana oznamovateľa podľa bodu 16. tohto článku smernice spočíva v tom, že zamestnávateľ môže urobiť právny úkon alebo vydať rozhodnutie v pracovnoprávnom vzťahu voči chránenému oznamovateľovi, na ktorý nedal súhlas, iba s predchádzajúcim súhlasom úradu. Okrem toho,  v prípade, že  sa akýkoľvek (aj nechránený) oznamovateľ domnieva, že v súvislosti s podaním oznámenia bol voči nemu urobený pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasí, môže požiadať Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti do pätnástich (15) dní odo dňa, keď sa dozvedel o pracovnoprávnom úkone, o pozastavenie účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu. Úrad  na ochranu oznamovateľov bezodkladne pozastaví účinnosť pracovnoprávneho úkonu, ak bola dodržaná lehota podľa predchádzajúcej vety a ak zamestnávateľ v primeranej lehote  určenej úradom nepreukáže, že pracovnoprávny úkon nemá príčinnú súvislosť s oznámením. Pozastavenie účinnosti sa skončí uplynutím 30 dní od doručenia potvrdenia o pozastavení účinnosti zamestnávateľovi a oznamovateľovi, ak oznamovateľ nepodá návrh na súd na nariadenie neodkladného opatrenia. V prípade podania návrhu sa pozastavenie účinnosti predlžuje do nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia súdu o tomto návrhu.

ČLÁNOK V.

ZACHOVÁVANIE MLČANLIVOSTI O OSOBE OZNAMOVATEĽA

1. Zamestnávateľ je povinný pri preverovaní oznámení podľa článku IV. tejto smernice zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa. 

2. Pri preverovaní oznámenia sa používa jeho odpis alebo, v prípade ak je to možné, jeho kópia, bez uvedenia údajov, ktoré by identifikovali oznamovateľa. Každý, komu je totožnosť oznamovateľa známa, je povinný o nej zachovať mlčanlivosť. 

3. V prípade, ak predmet oznámenia neumožňuje jeho prešetrenie bez uvedenia niektorého z údajov o osobe oznamovateľa, zodpovedná osoba o tom oznamovateľa bezodkladne upovedomí.

ČLÁNOK VI.

OBOZNAMOVANIE OZNAMOVATEĽA S VÝSLEDKOM PREVERENIA JEHO OZNÁMENIA

1. Zodpovedná osoba je povinná oznámiť oznamovateľovi výsledok preverenia oznámenia a opatrenia, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia. Ak bolo preverenie oznámenia skončené postúpením vecí na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov, zodpovedná osoba si vyžiada výsledok vybavenia v rozsahu, v akom to umožňuje osobitný predpis a o tomto výsledku oboznámi aj oznamovateľa.

2. Zodpovedná osoba oznámenie odloží bez preverenia, ak: 

a) ide o opakované oznámenie, t.j. oznámenie toho istého oznamovateľa podané opakovane v tej istej veci, ak v ňom oznamovateľ neuvádza nové skutočnosti, 

b) oznamovateľ neposkytol zodpovednej osobe súčinnosť alebo ak súčinnosť neposkytol v lehote podľa bodu 10. článok IV. tejto smernice a bez poskytnutia súčinnosti nie je možné oznámenie preveriť,

c) oznamovateľ zomrel a bez poskytnutia jeho súčinnosti nie je možné oznámenie preveriť,

d) došlo k skončeniu pracovnoprávneho vzťahu s oznamovateľom a bez poskytnutia jeho súčinnosti nie je možné oznámenie preveriť, 

e) oznamovateľ vezme oznámenie späť a z iných okolností nič nenasvedčuje tomu, že by späť vzatie oznámenia mohlo nasvedčovať protispoločenskému konaniu. 

3. O odložení oznámenia a dôvodoch jeho odloženia podľa písm. a), b) a e) tohto článku smernice zodpovedná osoba písomne upovedomí oznamovateľa. 

4. Výsledok preverenia oznámenia vo forme písomného záznamu (príloha č. 3 tejto smernice) je zodpovedná osoba povinná zaslať oznamovateľovi najneskôr do desiatich (10) dní od jeho preverenia alebo odloženia. Ak bolo preverenie oznámenia skončené postúpením vecí na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov, zodpovedná osoba si vyžiada výsledok vybavenia v rozsahu, v akom to umožňuje osobitný predpis a do desiatich (10) dní od doručenia tohto výsledku s ním oboznámi aj oznamovateľa.

5. Výsledok preverenia oznámenia, oznámi zodpovedná osoba oznamovateľovi na adresu, ktorú oznamovateľ uviedol ako adresu pobytu, prípadne, ak o to oznamovateľ požiadal, na jeho e-mailovú adresu.

6. V prípade, ak oznamovateľ v oznámení uvedie inú adresu pre oznámenie výsledku preverenia jeho oznámenia, zodpovedná osoba výsledok preverenia oznámenia zašle na túto adresu.

7. Oznámenie výsledku preverenia oznámenia zasiela zodpovedná osoba ako doporučenú poštovú zásielku do vlastných rúk. V prípade, že oznamovateľ si doporučenú poštovú zásielku do vlastných rúk nevyzdvihne v lehote jej uloženia alebo sa takáto zásielka vráti zodpovednej osobe, resp. zamestnávateľovi s vyznačením adresát neznámy, považuje sa takáto zásielka za riadne doručenú. V prípade zasielania oznámenia o výsledku preverenia oznámenia na e-mailovú adresu oznamovateľa (e-mailovou poštou), považuje sa takáto zásielka za riadne doručenú dňom nasledujúcim po jej preukázateľnom odoslaní.

8. V prípade, že oznamovateľ neprevzatej  zásielky podľa bodu 7. tohto článku smernice požiada o opätovné zaslanie tejto zásielky, zodpovedná osoba tejto žiadosti na náklady oznamovateľa vyhovie, pričom túto skutočnosť uvedie v príslušnom administratívnom spise. Opätovné zaslanie výsledku preverenia oznámenia nie je porušením povinnosti zodpovednej osoby podľa bodu 4. tohto článku smernice.

9. V prípade, ak výsledok preverenia oznámenia naznačuje, že:

a) došlo k spáchaniu trestného činu, zodpovedná osoba je túto skutočnosť povinná oznámiť orgánom činným v trestnom konaní a oznamovateľovi podľa bodu 4. tohto článku smernice,

b) došlo k spáchaniu správneho deliktu, zodpovedná osoba je túto skutočnosť povinná oznámiť príslušnému orgánu verejnej správy, prípadne orgánom činným v trestnom konaní a oznamovateľovi podľa bodu 4. tohto článku smernice. 

10. Zodpovedná osoba je povinná oznámiť výsledok preverenia oznámenia a odloženie oznámenia a jeho 

      dôvody štatutárnemu orgánu zamestnávateľa. V prípade zistenia, že u zamestnávateľa došlo k protispo-

      ločenskej činnosti, štatutárny orgán zamestnávateľa rozhodne o opatreniach na ich predchádzanie a za

      medzenie opakovania. 

ČLÁNOK VII.

EVIDENCIA OZNÁMENÍ

1. Zodpovedná osoba je povinná viesť evidenciu oznámení (príloha č. 4 tejto smernice), v ktorej zaznamenáva nasledujúce údaje: 

a) dátum doručenia oznámenia, 

b) meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa, 

c) predmet oznámenia, 

d) výsledok preverenia oznámenia, 

e) dátum skončenia preverenia oznámenia. 

2. Každé novoprijaté oznámenie je zodpovedná osoba povinná bezodkladne zaevidovať v evidencii oznámení pod číslom oznámenia, ktoré pozostáva z poradového čísla jeho doručenia a roku doručenia (príloha č. 3 tejto smernice). 

3. Zamestnávateľ je povinný údaje uvedené v bode 1. tohto článku smernice uchovávať v evidencii oznámení tri (3) roky odo dňa doručenia oznámenia.

ČLÁNOK VIII.

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV UVEDENÝCH V OZNÁMENÍ

1. Zamestnávateľ je oprávnený na účely vedenia evidencie oznámení spracúvať osobné údaje uvedené v oznámení, a to najmä, nie však výlučne, v rozsahu: 

a) titul, meno, priezvisko, adresa pobytu oznamovateľa, 

b) údaje o osobe, resp. osobách, voči ktorým oznámenie smeruje, 

c) údaje osôb, ktoré boli prizvané na preverovanie oznámenia, 

d) údaje osôb, ktoré sa na preverovaní oznámenia zúčastnili (na preverení pracovali). 

2. Zamestnávateľ je ďalej oprávnený bez súhlasu dotknutej fyzickej osoby spracúvať osobné údaje: 

a) ktoré už boli zverejnené v súlade s platnými právnymi predpismi a prevádzkovateľ ich náležite označil ako zverejnené, 

b) ktorých spracúvanie je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov zamestnávateľa, a to najmä, nie však výlučne, osobné údaje spracúvané v rámci ochrany majetku, finančných alebo iných záujmov zamestnávateľa a osobné údaje spracúvané na zabezpečenie bezpečnosti zamestnávateľa (to však neplatí, ak pri takomto spracúvaní osobných údajov prevažujú základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré podliehajú ochrane podľa osobitných predpisov).

3. Zamestnávateľ je povinný pri spracúvaní osobných údajov dotknutých fyzických osôb postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi, a to najmä, nie však výlučne zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

ČLÁNOK IX.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto smernica nadobúda účinnosť dňom …………… 

2. Oznamovanie protispoločenskej činnosti sa nepovažuje za porušenie zmluvnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť ani za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov, ak ide o povinnosť vyplývajúcu z výkonu zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a nejde o povinnosť mlčanlivosti v súvislosti s ochranou utajovaných skutočností, poštovým tajomstvom, obchodným tajomstvom, bankovým tajomstvom a podobne.

3. Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov zamestnávateľa a členov štatutárneho orgánu zamestnávateľa.

4. Prílohou tejto smernice je:

a) záznam o podaní ústneho oznámenia (príloha č. 1),

b) zápisnica o prijatí oznámenia (príloha č. 2),

c) zápisnica z preverenia oznámenia (príloha č. 3),

d) osobitná evidencia oznámení (príloha č. 4).

5. Zamestnávateľ si vyhradzuje právo zmeny tejto smernice, a to najmä, nie však výlučne, v súlade s meniacou sa právnou úpravou, ktorou sa táto smernica spravuje.

V Košiciach, dňa 

______________________________ 

STAPRO SLOVENSKO s. r. o.

Ing. Adrián Petrik, konateľ