Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ

STAPRO SLOVENSKO s.r.o., Hroncova 3, 040 01 Košice IČO: 31 710 549

Email: dpo@stapro.sk, Tel.: 0915 790 501, www.stapro.sk (ďalej len „my“)

V týchto informáciách sa dozviete ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu Vašich osobných údajov a ďalšie dôležité informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Odporúčame Vám aby ste si tieto informácie dôkladne prečítali. Tieto informácie sa môžu občas meniť. Aktuálne informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov sú zverejnené na našich internetových stránkach www.stapro.sk.
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi.

Právo na prístup k Vašim osobným údajom

Máte právo na základe žiadosti získať od nás informácie aké osobné údaje o Vás spracúvame a poskytnutie kópie Vašich osobných údajov. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov

Osobné údaje musia byť správne, aktuálne a pravdivé. Máte právo na základe žiadosti na opravu nesprávnych a na doplnenie neúplných Vašich osobných údajov. Uplatnením tohto práva nám pomôžete udržiavať Vaše osobné údaje správne a aktuálne.

Okrem niektorých zákonných výnimiek máte tiež nasledovné práva:

Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo na základe žiadosti požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sa účel spracúvania skončil alebo sú osobné údaje spracúvané nezákonne.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na základe žiadosti o blokovanie Vašich osobných údajov.

Právo na prenos Vašich osobných údajov

Máte právo na základe žiadosti získať Vaše osobné údaje ktoré o Vás spracúvame v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požiadať o prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

Právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov

Máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov.

Spôsob uplatňovania práv

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na našu adresu alebo elektronicky na emailovú adresu dpo@stapro.sk. Kontaktným miestom na uplatnenie Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov na účely Zákazníckej podpory a Marketingu je naša materská spoločnosť. Svoje práva môžete uplatniť zaslaním žiadosti na emailovú adresu dpo@stapro.sk. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na účely Zákazníckej podpory a Marketingu môžete však uplatniť aj u nás.

Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu v každom prípade do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, ale v každom prípade Vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však Vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, email: statny.dozor@pdp.gov.sk), ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.

Spoloční prevádzkovatelia

Niektoré účely spracúvania (Zákaznícka podpora, Marketing) sme určili formou vzájomnej dohody v zmysle platných predpisov spoločne s našou materskou spoločnosťou:

STAPRO s.r.o., Perštýnské naměstí 51, 530 02 Pardubice
IČ: 13583531 Email: oou@stapro.cz, Tel.: 00 420 467 003 111, www.stapro.cz

Pri vývoji softwarových produktov našou materskou Spoločnosťou sme podrobili naše informačné systémy internému auditu v zmysle zásad GDPR. Ku každému produktu vznikol dokument „Prohlášení o souladu s GDPR“, v kterom boli popísané zhody aj nezhody s Nariadením EÚ. V uplynulom období boli pre jednotlivé nezhody realizované vývojom také úpravy, aby ku dňu účinnosti Nariadenia neboli v našich produktoch žiadne nezhody, a podľa toho sme aktualizovali všetky príslušné Prehlásenia a publikovali ich pre Vás na internetovom portáli užívateľov našich systémov  FONS portálu v sekcii DownloadCentrum. Konkrétne se jedná o následujúce produkty:

FONS Enterprise
FONS Akord Diet
FONS Openlims
STAPRO Medea
STAPRO Medix

Platné od 25.5.2018