Podmienky používania

Vlastníkom a prevádzkovateľom stránok STAPRO s.r.o. je spoločnosť STAPRO s.r.o. (ďalej len prevádzkovateľ), ktorá je v súlade zo zákonom č. 618/2003 Z.z. (autorský zákon) oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto webovým stránkam (ďalej len stránky).

Prevádzkovateľovi patria všetky práva vyplývajúce z licencie podľa autorského zákona k vlastnému obsahu stránok, vrátane textov a ich dizajnu, technických náčrtov, grafiky, všetkých vyobrazení na týchto stránkach, ako aj k výberu a spôsobu usporiadania súborov obsiahnutých na týchto stránkach.


Povinnosti užívateľa

Užívateľ sa zaväzuje, že sa pri používaní týchto stránok bude riadiť zákonmi a predpismi platnými v Slovenskej republike, dobrými mravmi a týmito podmienkami a nebude akokoľvek poškodzovať dobré meno prevádzkovateľa ani ostatných užívateľov.

Užívateľ nesmie zasahovať do bezpečnosti týchto stránok, nesmie tieto stránky využívať na prenášanie škodlivých súborov a snažiť sa preniknúť do verejne neprístupných sekcií týchto stránok.

Užívateľ je povinný ctiť autorské práva prevádzkovateľa. Materiály na týchto stránkach sú chránene autorským právom a ich neoprávnené použitie môže znamenať porušenie zákonu o autorských právach, zákonov o ochranných známkach a ďalších zákonov.


Obmedzenie zodpovednosti prevádzkovateľa

Obsah týchto stránok má len informatívnynezáväzný charakter. Prevádzkovateľ neručí za správnosť a úplnosť informácií uvedených na týchto stránkach a môže kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia uskutočňovať ich zmeny.

Zverejnenie akýchkoľvek údajov a informácií na týchto stránkach s výnimkou týchto podmienok, nemá povahu právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a užívateľom.

Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody spôsobené použitím týchto stránok alebo použitím iných webových stránok patriacich tretím subjektom, ktoré je možné nastaviť prostredníctvom odkazov z týchto stránok.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za reklamu, príp. inú formu propagácie realizovanú akýmkoľvek tretím subjektom prostredníctvom týchto stránok.

Všetky ďalšie okolnosti používania stránok, ktoré nie sú v týchto podmienkach výslovne uvedené sa riadia platným právnym ustanovením Slovenskej republiky.