Poskytuje súhrnné a detailné manažérske zostavy
potrebné pre riadenie a kontrolovanie jednotlivých
úsekov zdravotníckeho zariadenia.

FONS Reports

FONS Reports poskytuje súhrnné aj detailné manažérske zostavy potrebné pre riadenie a kontrolovanie jednotlivých úsekov zdravotníckeho zariadenia. Súčasťou produktu je dedikované rozhranie pre management určené pre sledovanie kľúčových kontrolných ukazovateľov. Druhé komplexné užívateľské rozhranie je vynikajúce pre hľadanie príčin a súvislostí hlavne vďaka tomu, že umožňuje rozpad až na primárne dáta a umožňuje nastaviť vlastné filtre a dimenzie.

FONS Reports Produktový list – FONS Reports

+15 %

zvýšenie platieb od zdravotných poisťovní

-75 %

zníženie regulačných zrážok

+10 %

zvýšená efektivita poskytovania starostlivosti

Úhradová vyhláška

Je zameraná na hľadanie limitov úhrad, a to vždy vzťahujúcich sa ku konkrétnej zmluve poskytovateľa s konkrétnym platcom. Okrem limitov je vítaným benefitom modelácia úhrad podľa aktuálnych trendov poskytnutej starostlivosti a sledovania plnenia obmedzujúcich limitov z globálneho pohľadu. Tým dáva možnosť včasnej reakcie, respektíve korekcie poskytnutej starostlivosti a jeho vykázaného objemu. FONS Reports Produktový list - FONS Reports Úhradová vyhláška

KIS

Sleduje parametre efektivity poskytovanej starostlivosti. Poskytuje managementu aktuálne a valídne podklady pre strategické rozhodovanie ako napríklad využitie lôžkového fondu alebo efektivitu ambulantnej starostlivosti.

Preskripcia

Dôsledne sleduje preskripciu, poskytuje kontrolu nad dodržiavaním nemocničných liekových formulárov (NLF) a pomáha vyhodnocovať preskripciu liečiv na receptoch a poukazoch v rozpade až na lekára alebo pacienta.

Personalistika

Rieši denný reporting vybraných personálnych ukazovateľov ako napríklad čerpanie dovoleniek, nadčasy, náklady na vzdelávanie a podobne. Tieto údaje sprístupňuje celej vrstve top managementu a strednému managementu.

Lekáreň

Umožňuje sledovanie záchytu receptov, objemu nákupov podľa dodávateľov, objemu predaja vo verejnej lekárni a podobne. Opatrenie vyplývajúce z vyhodnocovania záchytu receptov môžu napríklad tento záchyt zvýšiť.

Expertné konzultačné služby

Sú veľmi cenené služby expertov na spôsob a metodiku vykazovania poskytnutej starostlivosti a zmluvné vzťahy s platcami, ktoré prinášajú podrobné prepočty predpokladaných úhrad zohľadňujúce akúkoľvek vykázanú starostlivosť, úhradové dodatky a prílohy zmlúv s platcami. Z pohľadu samotného vykazovania prináša podrobný rozbor vykázaných a vyúčtovaných dát poisťovniam – často odhaľuje rad nedostatkov v dodržiavaní metodiky vykazovania a metodiky DRG. Výstupom opatrení reagujúcim na závery, analýzy a nálezy môže byť navýšenie uznanej starostlivosti platcom až v rádoch desať tisíc eur.

Produkcia

Je základným pohľadom, ktorý okrem prehľadného zobrazenia všetkých podstatných ukazovateľov (ako bodových, tak produkcie z DRG systému) umožňuje aj zrovnanie s plánom produkcie. Vďaka tomu je jednoduché sledovať napríklad mimoriadne nákladnú starostlivosť, agregované výkony, či starostlivosť vyžiadanú.

Logistika

Poskytuje prehľad o skladovom hospodárstve, dodávateľoch a spotrebách (ŠZM, MTZ) – jedná sa o reporting pohybov na skladoch vrátane konsignačných skladov a skladov na oddeleniach, ktorý môže v konečnom dôsledku priniesť úspory až v rádoch desať tisíc eur.

Ekonomika

Realizuje denný reporting vybraných ekonomických ukazovateľov a sprístupňuje ich obvykle celej vrstve top managementu a strednému managementu. Súčasťou systému je tvorba hodnotiacich listov (ekonomické a produkčné parametre v jednom reporte). Sekundárne šetrí investície do licencií ekonomického softwaru.

Kontroling prípadov DRG

Prezentuje inak obtiažne získateľné podklady pre strategické rozhodovanie o štruktúre a spektre poskytnutej starostlivosti. Je možné analyzovať ziskovosť a stratovosť jednotlivých DRG báz, a to ako v čase, tak s inými zdravotníckymi zariadeniami alebo voči EMU.

AKO ĎALEJ?

Neviete, ktorý rad alebo produkt je vhodný práve pre Vás?
Rozhodnúť sa môžete aj na základe konkrétneho Segmentu či typu Riešenia.

ALEBO