A set of products and tools for the configuration
creation of complex structured forms with the
definition of workflow and a complex logic.

FONS Flexi

FONS Flexi je sada produktov a nástrojov pre konfiguračnú tvorbu komplikovaných štruktúrovaných formulárov s definíciou work-flow a zložitou logikou, možnosťou nastavenia kontrol a validácie. Okrem formulárov pre zadávanie dát umožňuje definovať štatistické výstupy a exportovať dáta podľa definovaného dátového rozhrania, čo umožňuje napojenie na rôzne národné alebo odborné registre.

+50 %

zlepšenie čitateľnosti a zrozumiteľnosti formulárov

-40 %

skrátenie doby na odhaľovanie nemocničných infekcií

-75 %

času na spracovanie údajov pre potreby štatistík

Ošetrovateľská dokumentácia

Je vhodná pre vedenie dokumentácie sestrami pri hospitalizácii pacienta. Zadávajú sa tu predovšetkým potrebné štruktúrované údaje pre dokumenty ošetrovateľská anamnéza, ošetrovateľská prepúšťacia/prekladová správa, ošetrovateľský plán s hodnotením, hodnotenie rizika pádu, dekubitov, ADL test sebestačnosti, alebo nutričný skríning. Všetky štruktúrované dáta je možné využiť k tvorbe štatistických výstupov a získania potrebných údajov o ošetrovateľskej starostlivosti. Toto elektronické vedenie ošetrovateľskej dokumentácie podporuje plnenie akreditačných štandardov.

Nemocničné infekcie

Evidujú prostredníctvom štruktúrovaných formulárov informácie o vzniknutej nemocničnej infekcie a tieto informácie vyhodnocujú. Vznik nových udalostí umožňuje upozorňovať informačnými e-mailmi príslušných pracovníkov, aby mali online informácie o zaevidovanej nemocničnej infekcie a mali tak možnosť rýchle reagovať. Neoddeliteľnou súčasťou systému je aj možnosť vyhodnocovania nemocničných infekcií.

Vyvolávací systém pre čakáreň

Umožňuje vyvolávať pacientov na vyšetrenie k lekárovi a zároveň môže slúžiť aj k informovaniu pacientov. Na LCD paneli v čakárni prebieha prezentácia vytvorená v PowerPointe, v ktorej má zdravotnícke zariadenie možnosť informovať pacientov napríklad o dianí v nemocnici alebo tu môže byť platená reklama. Prezentácia je prerušovaná vyvolaním pacienta na vyšetrenie, ktoré spúšťa sestra či lekár priamo z nemocničného informačného systému v ambulancii. Vyvolanie prebieha vypísaním mena alebo čísla pacienta, prípadne ďalších informácií (číslo dverí, názov ambulancie, meno lekára a podobne) vrátane zvukového znamenia, ktoré upozorní na to, že je vyvolávaný ďalší pacient. FONS FlexiProduktový list - FONS Flexi Vyvolávací systém pro čekárnu

Informované súhlasy

Ponúkajú efektívne vedenie informovaných súhlasov priamo v nemocničnom informačnom systéme. Podstatne zjednodušujú správu súhlasov, zjednocujú ich formu a zaisťujú, aby generované dokumenty obsahovo vyhovovali všetkým legislatívnym požiadavkám. Zároveň prebieha presná evidencia všetkých udelených informovaných súhlasov priamo v databáze nemocničného informačného systému v dokumentácii pacienta vrátane informácie, kto a kedy súhlas vytvoril. FONS FlexiProduktový list - FONS Flexi Informované súhlasy

Nežiadúce udalosti

Podporujú vedenie kompletnej agendy nežiadúcich udalostí, zaznamenávajú obecné údaje k nežiadúcim udalostiam, špecifické údaje ako sú pád pacienta, dekubity pacienta a informácie o nemocničných infekciách. Produkt umožňuje rovnako evidovať nápravné opatrenia s nadväzujúcimi akciami. Súčasťou produktu je možnosť následne vyhodnocovať nežiadúce udalosti vo forme štatistických výstupov. FONS FlexiProduktový list - FONS Flexi Nežiadúce udalosti

AKO ĎALEJ?

Neviete, ktorý rad alebo produkt je vhodný práve pre Vás?
Rozhodnúť sa môžete aj na základe konkrétneho Segmentu či typu Riešenia.

ALEBO