Laboratórny informačný systém vhodný pre všetky typy
laboratórií overený stovkami pracovísk v Európe.

FONS Openlims

FONS Openlims je moderný informačný systém overený stovkami pracovísk v niekoľkých krajinách strednej a východnej Európy. Je určený pre všetky typy laboratórií. Podporuje špecifické pracovné procesy väčšiny odborností. Produkt je rutinne používaný od malých a stredných laboratórií až po konsolidované pracovisko veľkých fakultných nemocníc. Systém je možné ľahko prispôsobiť špecifickým požiadavkám laboratória.

FONS Openlims Produktový list – FONS Openlims

-70 %

zníženie potrebného času pre príjem žiadanky

- 1 mil. Kč

času na doručenie laboratórnych výsledkov

-30 %

nákladov na prevádzku IT a technológie v reťazcoch laboratória

WebLIMS

Internetové riešenie pre ľahké vytváranie elektronických laboratórnych žiadaniek a priebežné zobrazovanie výsledkov uvoľnených laboratóriom. Žiadateľ o vyšetrenie má zabezpečený prístup k výsledkom všetkých svojich pacientov vrátane možnosti zobrazenia kumulatívnych nálezov pre zlepšenie jeho medicínskych postupov. Zjednodušuje komunikáciu žiadateľa s laboratóriom. Umožňuje jednoduché objednávanie spotrebného materiálu žiadateľom v laboratóriu.

Transfuziológia

Informačný systém pre odbornosť transfuziológia. Umožňuje evidenciu darcov, prepustenie darcu k odberu, zápis odberu, výrobkov z odberu, vyhodnotenie laboratórnych vyšetrení vrátane online komunikácie s analyzátormi (biochémia, hematológia, serológia). Spĺňa požiadavky ŠÚKL aj normy 15189 a uľahčuje akreditáciu laboratória.

Skenovanie žiadaniek

Modul pre skenovanie laboratórnych žiadaniek. Zrýchľuje a spresňuje zadávanie požiadaviek na vyšetrenie. Typy formulárov laboratórnych žiadaniek je možné užívateľsky upravovať. Modul je prepojený s archívom elektronickej dokumentácie. Ten umožňuje archiváciu naskenovaných žiadaniek pre ich rýchle vyhľadanie a následnú kontrolu.

Laboratórny sklad

Univerzálna skladová evidencia pre všetky druhy tovaru, ktoré laboratórium používa. Podpora automatických odpočtov skladových zásob podľa skutočnej produkcie v laboratóriu. Okamžité prehľady o stavoch tovaru na sklade. Spätná dohľadateľnosť pohybov tovaru podľa šarží. Možnosť zrýchlenia evidencie tovaru prenosnými čítačkami.

Elektronická dokumentácia

Modul umožňujúci vedenie laboratórnej zdravotnej dokumentácie v elektronickej podobe. Zaisťuje automatické ukladanie dokumentov označených elektronickou značkou a časovou pečiatkou do laboratórneho archívu. Podporuje zákonom stanovený skartačný proces. Prináša rýchlejšiu a bezpečnejšiu distribúciu výsledkových listov k žiadateľom o vyšetrenie. Laboratóriu prináša okamžité úspory na spotrebnom materiáli (papier, toner, pošta) a úspory pri skladovaní papierových dokumentov.

Biochémia a hematológia

Základný modul FONS Openlims pokrývajúci odbornosti: biochémia, hematológia, virológia, parazitológia, serológia, imunológia a cytológia. Spĺňa požiadavky normy 15189 a uľahčuje akreditáciu laboratória. Poskytuje informácie pre správne rozhodovanie pri riadení a optimalizácií laboratórnej prevádzky. Zvyšuje kvalitu medicínsky dôležitých výstupov využitím rozsiahlej lekárskej kontroly výsledkov a automatickým sledovaním jej väzieb.

Bakteriológia

Modul rieši špecifické potreby procesov v bakteriologickom laboratóriu. Je možné ich prispôsobiť procesom konkrétneho laboratória. Hlavné pracovné formuláre sú plne konfigurovateľné a prispôsobiteľné potrebám prevádzky. Dôraz je kladený na splnenie požiadaviek akreditačných zariadení. Formalizovane v stromovej štruktúre sú evidované kompletné pracovné postupy.

Pripojenie analyzátorov

Viac ako 600 typov analyzátorov a prístrojov všetkých odborností, ktoré je možné online pripojiť k laboratórnemu informačnému systému. Podpora prenosu a spracovanie kontrolných vzoriek. Zjednodušenie práce využitím označenia materiálu čiarovým kódom. Detailný monitoring prenášaných dát umožňuje bezpečné ukladanie dát do informačného systému.

Sklad transfúznych prípravkov

Rieši skladovú evidenciu transfúznych prípravkov podľa správnej výrobnej praxe. Kompletná podpora procesov pri skladovaní transfúznych prípravkov. Dáva okamžitý prehľad o stave tovaru na sklade, umožňuje export dát pre odberateľa, podpora tlače etikiet a práce s čiarovým kódom. Ľahké vytváranie uzávierok.

AKO ĎALEJ?

Neviete, ktorý rad alebo produkt je vhodný práve pre Vás?
Rozhodnúť sa môžete aj na základe konkrétneho Segmentu či typu Riešenia.

ALEBO