Naše špecializované riešenia sú pripravované na mieru
potrebám jednotlivých odborností.
MYSLÍME NA VŠETKO

FAKULTNÉ NEMOCNICE

Naše špecializované riešenia sú pripravované na mieru potrebám jednotlivých odborností. Dôraz je kladený na štruktúrovanú dokumentáciu s nastavenou kontrolou povinných položiek, vedenie špecializovanej dokumentácie a vykazovania do národných registrov (onkológia, kardiológia, kardiochirurgia).

 

Na pozadí prebieha zber celého radu dát, ktorý bez zásahu koncového užívateľa poskytuje informácie pre vyhodnocovanie indikátorov kvality starostlivosti, bezpečnosti pacienta a  slúži k podpore plnenia akreditačných požiadaviek.

Priebežne vedený štruktúrovaný dekurz je možné prispôsobiť všetkým pracoviskám, obsahuje popis stavu pacienta, skórovacie schémy, ordinovanie liekov a infúzií. Procesy v systéme maximálne eliminujú možnosť zámeny liečiva alebo chybného podania liekov.

Náš NIS poskytuje formou štatistických výstupov podklady pre odborné práce, ale aj nevyhnutné informácie pre efektívne riadenie pre stredný a vrcholový management. Okrem štatistík vytvorených priamo v NIS je možné s veľkou výhodou napojiť manažérsky systém pre efektívnejšie operatívne riadenie a využiť ďalšie služby pre kontrolu kvality vykazovania.

„Individuální přístup společnosti Stapro při úpravách provozovaných informačních systémů a jejich vzájemné komunikace výrazně napomáhá efektivní podpoře elektronických léčebných procesů v našem specifickém ústavu.“

— prof. MUDr. Jan ŽALOUDÍK, CSc., ředitel Masarykova Onkologického Ústavu

AKÚTNE LÔŽKOVÉ ZARIADENIA

Skúsenosť s implementáciou a podporou NIS v niekoľkých stovkách zdravotníckych zariadení nám poskytuje potrebné skúsenosti s nastavením NIS pre rôzne typy zariadení z hľadiska veľkosti aj odborného zamerania. Máme vytvorené štandardizované nastavenia, z ktorých pri implementácii vychádzame a následne ich prispôsobujeme potrebám daného zariadenia alebo jednotlivých pracovísk.

Naše portfólio produktov pokrýva kľúčové procesy zdravotníckeho zariadenia v oblasti starostlivosti o pacienta s veľkým dôrazom na zber a efektívne využitie všetkých informácií zadaných užívateľom. Pokrývame všetky klinické procesy zdravotníckeho zariadenia vrátane komplementov, riadenia operačných sál a centrálnu sterilizáciu. Ponúkame komplexné riešenie v oblasti logistiky liekov a zdravotného materiálu s možnosťou evidencie na jednotlivého pacienta. Súčasťou našich riešení je komplexné pokrytie stravovacej prevádzky. Neoddeliteľnou súčasťou projektov je nasadenie manažérskych systémov pre efektívne riadenie, služby súvisiace s kontrolou kvality vykazovania a kontrolou efektívneho nastavenia zmluvných vzťahov so zdravotnými poisťovňami.

„Největším benefitem zavedení elektronického podávání léků s automatickým odpisem léků z klinického skladu je bezpečnost pro pacienta. Zavedený proces plně respektuje akreditační standardy, omezuje chybovost při podání léku, zamezuje sestře zaměnit lék a zaručuje časovou správnost podání dle ordinace. Elektronicky vedené podávání medikace je spolehlivým nástrojem jak zajistit přesné a jednoznačné vedení zdravotní dokumentace. Navíc nám umožňuje sledovat náklady na pacienta.“

— MUDr. Stanislav Najman, riaditeľ Kliniky Dr. Pírka

ODBORNÉ LIEČEBNÉ ÚSTAVY

Psychiatrické liečebne

Naše riešenie ponúka okrem štandardných funkcií, ktoré sú prispôsobené potrebám tohto typu zariadení, aj špecializovanú dokumentáciu ako sú záznamy sociálnej pracovníčky, záznamy psychológa, možnosť vedenia skupinovej či pracovnej terapie a ošetrovateľské diagnózy pre tvorbu plánu starostlivosti. Nastavenie pre psychiatrické liečebne obsahuje potrebné typy informovaných súhlasov a hlásenie. Súčasťou dokumentácie pacienta je aj záznam, vyhodnocovanie a kategorizovanie nežiadúcich udalostí s vyhodnotením závažností.

Rehabilitačné ústavy

Kľúčovou funkcionalitou v nastavení je plánovanie procedúr, vrátane hromadného plánovania, ktoré nie je ako samostatná funkcionalita, ale je zviazaná do celého procesu od ordinácie procedúr lekárom, cez naplánovania procedúr, záznamy fyzioterapeutov a záverečné zhodnotenie stavu pacienta lekárom až po ukončenie liečby a vykázania zrealizovaných výkonov.

Naše riešenie obsahuje nástroje pre sledovanie vyťaženosti jednotlivých pracovísk a pracovníkov. Tým podporuje optimalizáciu prevádzky a efektívne operatívne riadenie.

„Komplexní NIS je pro nás zárukou nejen včasných informací a správného vykazování zdravotním pojišťovnám, ale i jistotou správně vedené zdravotnické dokumentace.“

— Ing. Lenka Smékalová, riaditeľka OLÚ Jevíčko

ZDRAVOTNÍCKE HOLDINGY A REŤAZCE

Cieľom riešenia pre zriaďovateľov a reťazce zdravotníckych zariadení je predovšetkým zníženie celkových nákladov na vlastníctvo, zvýšenie kvality a dostupnosti informácií naprieč zdravotníckymi zariadeniami, ktoré dosahujeme s využitím našich produktov z radu FONS.

Výhodou týchto riešení je vysoká miera utilizácie prostriedkov a centralizácie správy s možnosťou postupnej alebo okamžitej centralizácie informácií s riadeným prístupom k dátam podľa nastavených prístupových oprávnení odpovedajúcich potrebám poskytovania lekárskej starostlivosti, ale tiež legislatívnym podmienkam a bezpečnostným pravidlám.

Veľmi žiadanou oblasťou sú riešenia manažérskeho systému pre efektívne riadenie a operatívne zrovnávanie, ako aj služby súvisiace s kontrolou kvality vykazovania a kontrolou efektívneho nastavenia zmluvných vzťahov so zdravotnými poisťovňami.

Spracovávanie výkazníctva pre poisťovne je možné centrálne alebo samostatne pre jednotlivé zdravotnícke zariadenie. Spoločne môžu byť využívané základné číselníky, čo zjednodušuje zrovnávanie efektivity jednotlivých nemocníc či oddelení na vyšších úrovniach.

„Zavedení nového elektronického objednávání materiálu, propojeného přímo s ekonomickým a managerským systémem, bylo mým cílem již nějakou dobu. S výsledkem jsem maximálně spokojen. Náklady máme možnost konečně řídit a ne jen vykazovat po ukončení měsíční závěrky.“

— Ing. František Lešundák, predseda predstavenstva Klatovské nemocnice

AMBULANCIE

Pre ambulantné zariadenie ponúkame NIS, ktorý je svojim nastavením prispôsobený pre prácu na ambulancii. Veľký dôraz je kladený na ergonómiu práce – lekár vidí pri zápise vyšetrenia pacienta všetko potrebné na jednej obrazovke (zápisy minulých vyšetrení, výsledky z laboratórií, RTG, správy odborných lekárov, recepty, poukazy, zadané diagnózy), pre zjednodušenie práce je možné využívať kopírovanie a automatické generovanie výkonov. Systém tiež poskytuje aktuálne informácie o preskripcii, hlási liekové interakcie a upozorňuje na alergie.

 

Nastavenie štruktúry zariadenia odpovedá reálnemu organizačnému rozčleneniu – čakárne môžu slúžiť pre jednu alebo viac ambulancií. Je možné prehľadne zobraziť pacientov objednaných, pacientov čakajúcich na vyšetrenie, ošetrených pacientov či požiadavky na konzíliá. Rovnako je možné využiť vyvolávací systém.

Dôležitou súčasťou systému je komplexný objednávkový systém, ktorý umožňuje jednoducho a prehľadne pacienta objednávať na požadované vyšetrenie. Je možné pracovať aj s objednávkami pacientov alebo externých lekárov cez internet.

„Díky pracovní ploše přizpůsobitelné potřebám každého uživatele máme potřebné informace přehledně a ihned k dispozici. Použitím technologie tenkého klienta a umístění aplikace v cloudu dodavatelské firmy nemusíme řešit serverovou techniku, její správu, ani zálohování dat. S novým NISem a jeho moderními technologiemi jsme si otevřeli cestu k bezpapírové ambulanci.“

— MUDr. Karel Dvorník, konateľ spoločnosti Doradus, s.r.o. Jihlava

LABORATÓRIÁ

Sme dodávateľom pre všetky typy laboratórií. FONS Openlims podporuje špecifické pracovné procesy v odbornostiach: biochémia, hematológia, imunológia, serológia, parazitológia, mykológia, virológia, cytológia, genetika, cytogenetika, bakteriológia, transfuziológia a neoddeliteľnou súčasťou systému je integrovaný laboratórny sklad pre evidenciu chemikálií a spotrebného materiálu.

Jeden systém tak ľahko a efektívne rieši konsolidáciu laboratórnych prevádzok vrátane podpory a konsolidácie v rámci veľkých komerčných laboratórnych reťazcov. Rutinne podporujeme široké možnosti elektronickej komunikácie s lekármi aj pacientmi, vrátane elektronického objednávania na odber, tvorby žiadaniek, pripomínanie/varovanie cez SMS a ďalšie formy komunikácie.

FONS Openlims je rutinne používaný od malých a stredných laboratórií až po konsolidované pracovisko fakultných nemocníc. Systém je možné ľahko prispôsobiť špecifickým požiadavkám laboratóriá. Užívateľsky je možné meniť vzhľady vstupných formulárov aj výstupných tlačových a štatistických zostáv. Systém je naviazaný na manažérsku nadstavbu FONS Reports poskytujúcu nástroje pre efektívne riadenie jedného laboratóriá alebo celého reťazca laboratórií.

„Instalace FONS Openlims v naší laboratoři proběhla k naší spokojenosti, ochota pověřených pracovníků firmy Stapro při zavádění programu a řešení problémů byla výborná a spolupráce je trvale na dobré úrovni. Zavedení FONS Openlims v naší laboratoři nevedlo ke zrychlení práce, ale spíše ke zvýšení kvality práce. Program nám umožňuje evidenci informací požadovaných při akreditačním šetření.“

— MUDr. Vladimír Fibiger, Vedúci oddelenia klinickej mikrobiológie, Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa

AKO ĎALEJ?

Nevyhovuje Vám rozdelenie podľa typu segmentu?
Rozhodnúť sa môžete aj na základe typu Riešenia.

ALEBO